Rehabilitació per millorar l’eficiència energètica de l’habitatge a Barcelona

agosto 8, 2022
agosto 8, 2022

El 26 d’abril es va publicar al DOGC la Resolució DSO/1147/2022, de 20 d’abril, de modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

A efectes pràctics a la ciutat de Barcelona s’ha establert aquesta línia de subvenció adreçada a les persones propietaries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Aquestes actuacions, a més de l’estalvi econòmic que comporten en el consum energètic de la llar, contribuiran a mitigar els efectes del canvi climàtic i a construir un país més sostenible.

  • Destinataris

Propietaris d’habitatges i també usufructuaris i llogaters.

  • Requisits

Subvencions destinades a actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en els habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

  • L’inici de les actuacions subvencionables ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020.
  • No seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origenfòssil, si bé les mateixes es podran incloure en el certificat energètic de projecte i final.
  • Els habitatges pels quals se sol·liciti l’ajut d’aquest programa han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de presentar la sol·licitud. Aquesta circumstància es podrà acreditar mitjançant certificació o volant d’empadronament.
  • El termini d’execució de les obres no pot superar els 12 mesos comptats des de la data de concessió de l’ajut i hauran d’haver finalitzat abans del 30.6.2026.

  • Compatibilitats/incompatibilitats

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut públic per al mateix objecte, sempre que no se superi el cost total de les intervencions i que els altres ajuts ho permetin.
Seran compatibles amb qualsevol altre ajut públic de fons europeus per a diferents actuacions.
Són compatibles amb els ajuts del programa 1, ajuts a les actuacions de rehabilitació de barris, o el programa 3, d’ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis, de la mateixa convocatòria, sempre que quedi acreditat que no se subvenciona el mateix cost.

  • Quantia i termini de la sol licitud

El cost mínim de l’actuació ha de ser de 1.000 €. L’import de la subvenció és d’un 40 % del cost de les obres amb un màxim de 3.000 €.
Aquest ajut es pot sol·licitar fins al 30 de juny de 2023, o fins exhauriment dels fons.